Mūsų darželio pedagogių komanda įsijungė į vykdomą LEU psichologijos didaktikos katedros projektą „Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėje veikloje“.

Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2012 m. spalio mėn. (projekto Nr. VP-3.1-ŠMM-07-K-02-066), kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Programa. Projektas remiasi idėja, kad žaidimas yra vaiko pažinimo būdas ir raidos skatulys, o išplėtotos žaidimo formos tiesiogiai parengia vaiką mokymuisi ir formuoja bazinius gebėjimus. Savireguliacijos/savikontrolės pradmenis geriausiai įtvirtina žaidimai, kuriuose pats vaikas kuria taisykles ir mokosi jų laikytis, prisiima vaidmenis, drauge kuria siužetą.

Projekto vykdymo trukmė. Projekto metu bus siekiama stiprinti vaikų savireguliacijos įgūdžius per vaikui natūralią ir patrauklią veiklą – žaidimą. Projektas vyks dviem etapais:

Projekto vykdymo trukmė:
pirmojo etapo metu (2012 – 2013 m.) atliekama teorinė mokslinių tyrimų analizė, fiksuojama žaidybinės veiklos situacija Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Druskininkų darželiuose ir jos analizės pagrindu formuojamas tyrimo dizainas, kuris, atsižvelgus į Lietuvos poreikį, leis sukurti instrumentą, padėsiantį plėtoti vaikų žaidimus;

antrojo etapo metu (2012 – 2015 m.) bus parengtas vaikų savireguliacijos įgūdžių formavimosi per žaidybinę veiklą instrumentas, skirtas psichologams, pedagogams ir tėvams, kuris bus validuojamas Lietuvos edukologijos universiteto žaidimo tyrimo laboratorijoje ir lygiagrečiai įvairiose ikimokyklinėse įstaigose.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris):

Vadovas: dr. Pentti Hakkarainen.

 Šio mokslinio projekto tikslas – sukurti instrumentą, kuris skatintų vaikų žaidybinę veiklą ir padėtų formuotis vaikų savireguliacijos įgūdžius. Tyrimu bus siekiama išsiaiškinti, kaip vaikų žaidybinės veiklos metu formuojasi savireguliacijos funkcija. Tyrimai bus atliekami LEU Žaidimo tyrimo laboratorijoje ir keliose vaikų ugdymo įstaigose: Vilniaus miesto darželių ikimokyklinio ugdymo grupėse. Tyrimas sieks identifikuoti veiksmingiausias suaugusiųjų elgesio strategijas, padedančias vaikams sėkmingai dalyvauti žaidime ir ugdytis savireguliaciją; aprašyti nuoseklius savireguliacijos formavimosi žingsnius; skatinti žaidybinėje situacijoje pasiektos savireguliacijos perkėlimą į kitas kasdienio gyvenimo situacijas; sukurti instrumentą ir parengti metodines rekomendacijas padedančias švietimo pagalbos specialistams ir tėvams ugdyti vaikų savireguliaciją. Projekto rėmuose bus parengta monografija, suteikianti platesnį supratimą apie žaidimo raidą, jo reikšmę vaiko raidai ir savireguliacijai. Projekto metu bus siekiama kuo plačiau paskleisti tyrimų rezultatus švietimo pagalbos specialistų ir tėvų bendruomenėse. Bus rengiami pristatomieji seminarai, kuriuose praktikams bus išsamiai pristatomas sukurtas savireguliacijos skatinimo instrumentas ir parengtos metodinės rekomendacijos. Dalyviai bus skatinami dalintis įgyta patirtimi savo ugdymo įstaigose. Šio tyrimo rezultatų analizė ir sukurtas instrumentas kartu su metodinėmis rekomendacijomis, padės skatinti ir tobulinti kokybišką ir vaiko poreikius atitinkantį vaikų ugdymą tiek ikimokyklinio ugdymo institucijose, tiek šeimose. Projekto metu sukurtas instrumentas galės būti naudojamas Lietuvos ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigose, taip pat ir kitose šalyse, be to daug prisidės prie lavinimo ankstyvoje vaikystėje mokslų srities plėtojimo tarptautiniu mastu. Projekto metu parengta monografija bus skirta mokslininkams ir praktikams. Ja galės naudotis aukštojo mokslo institucijos ankstyvosios vaiko raidos specialistų rengimui.

Straipsniai apie žaidimą:

Projekto veikla:
Spalio 23 d. mūsų darželyje svečiavosi Vanta (Suomija) miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo specialistė Tiina-Liisa Pitko. Ji praleido visą dieną darželyje. Ji stebėjo laisvą vaikų žaidimą „Meškučių“ bei „Gaidžiukų“ grupėje, vaikų žaidimą lauke. Vėliau pedagogėms specialistė pristatė Suomijos švietimo sistemą bei ikimokyklinio ugdymo sistemos ypatumus Vanta savivaldybėje, pedagogės su specialiste aptarė žaidimo reikšmę vaikų ugdyme, palygino vaikų ugdymo prioritetus Lietuvos bei Suomijos darželiuose.
Spalio 25 d. pedagogės dalyvavo suomių specialistų žaidimo projekto Vanta miste pristatyme LEU Vilniaus miesto žaidimo projekto pedagogams ir tyrėjams.

{gallery}Savireguliacija,resize_images=1,width_image=1000{/gallery}

Close Menu
Font Resize