IKIMOKYKLINIS UGDYMAS:

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogai. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas. Susipažinti su lopšelio-darželio „Gintarėlis” ikimokyklinio ugdymo programa galite čia:

Ikimokyklinio-ugdymo-programa 2023

Ikimokyklinio ugdymo programa rengiama ir ugdymas vykdomas, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais –  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ bei „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis”. Tai gairės, auklėtojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ko per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS:

Darželyje siekiame padėti kiekvienam vaikui darniai augti,  optimaliai ugdytis, tinkamai pasirengti mokytis mokykloje. Kokybiškas vaiko ugdymas pirmiausia priklauso nuo pedagogų kompetencijos, kuriamų sąlygų darželyje, grupėje, atviro ir pagarba grindžiamo bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais.  Taigi pedagogai išanalizavę „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ (2014), puikai pažindami grupės vaikus  organizuoja į vaiką orientuotą ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius. Darželyje sukurta savita vaikų pasiekimų vertinimo sistema  – tai į vaiką orientuoto ugdymo garantas. Kasdienis gyvenimas priešmokyklinio ugdymo grupėje – tai neatsiejama ugdymo turinio dalis.

Lopšelio – darželio Gintarėlis Priešmokylinio ugdymo programa 2020-2021

Close Menu
Font Resize