Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ankstyvojo ugdymo paslaugas. Lopšelis-darželis „Gintarėlis” – buvęs lopšelis-darželis Nr.152, įsteigtas 1979 m. balandžio 20 d. Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto sprendimu. Vilniaus miesto tarybos 1996-12-20 sprendimu, Nr.198 lopšeliui-darželiui suteiktas „Gintarėlio“ pavadinimas.

MISIJA

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – tai ankstyvojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucija, orientuota į kokybiškas vaikų priežiūros ir visuminio integralaus ugdymo paslaugas, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su šeima ir mokykla, siekianti ugdymo brandumo ir tęstinumo

VIZIJA

Moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti ir kurianti organizacija, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius, garantuojanti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas, auginanti žmogų, gebantį kurti, ieškoti, sveikai gyventi.

***

2017 metais pagal projektą, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis” pastatas atnaujintas (modernizuotas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas. Projektas įgyvendintas, panaudojant klimato kaitos specialiosios programos lėšas.

 

            ***

      2017 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-1164 dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus Naujųjų Verkių lopšelio-darželio reorganizavimo, nuspręsta reorganizuoti Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Naujųjų Verkių lopšelį-darželį, prijungiant jį prie Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“. Naujosios l./d. „Gintarėlis” patalpos yra Popieriaus g. 46A.

        ***

2020 m. Pastatytas ir įrengtas modulinis priestatas prie lopšelio-darželio „Gintarėlis”, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

L./D. „GINTARĖLIS“ TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines programas bei pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą;

– sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

– organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą;

– kuria ir tobulina ugdymosi aplinką;

– teikia švietimo pagalbą šeimoms.

Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofine kryptimi, pabrėžiant vaiko unikalumą, jo poreikių, saviraiškos galimybių svarbą, savigarbos puoselėjimą

Close Menu
Font Resize