Informacija parengta vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313.

Close Menu
Font Resize